Hľadať pneumatiku

show blocks helper

Sezóna

Typ auta

Šírka

Profil

Priemer

Značka

Produkt kategoria

Všeobecné obchodné podmienky

Dokumentum je zverejnený výlučne v elektronickej podobe, neuzatvára sa v tlačenej forme, nepovažuje sa za zmluvu alebo etický kódex, jazykom dokumentu je slovenčina. V prípade otázok ohľadne funkčnosti, objednávok a dodacích podmienok webshopu nás neváhajte vyhľadať cez dostupné kontakty.
Predmetné VOP sa vzťahujú na právne vzťahy prezentované na webstránke poskytovateľa  / http://www.gumywebshop.sk/ a ďalších doménoch. VOP sú sprístupnené na nasledujúcej adrese: http://www.gumywebshop.sk/vop
1. Výklad základných pojmov
• VOP – všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa
• Poskytovateľ – PneuNet, s.r.o., predávajúci, majiteľ domény, prevádzkovateľ webstránky, autor
• Kupujúci- fyzická alebo právnická osoba, spotrebiteľ, objednávateľ tovaru ktorý nakupuje cez webstránku, užívateľ webstránky, dotknutá osoba
• Zmluva – záväzkovoprávny vzťah medzi poskytovateľom a kupujúcim
• Zmluvné strany – poskytovateľ a kupujúci
• Tretia osoba – osoba odlišná od poskytovateľa a kupujúceho
• Webstránka –  www.gumywebshop.sk
• Tovar – predmet predaja a kúpy uvádzaný na webstránke, predovšetkým pneumatiky
• Doručenie – preprava a dodanie tovaru osobe a na miesto označené kupujúcim
• Prepravca – spoločnosť
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7 
821 04 Bratislava
IČO: 35834498
DIČ: 2021648739
IČ DPH: SK2021648739
Zapísaná Obchodný register Okresného súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B
• Označenie – zreteľné označenie tovaru v slovenskom jazyku
• Formy označenia – názov, ilustrácia, charakteristika, parametre, index nosnosti, index rýchlosti, dezén, poznámka, cena v eurách spolu s DPH
2. Základné údaje
Údaje poskytovateľa
Názov:  PneuNet , s.r.o.
IČO:  50722182
IČ DPH: SK2120439574
Sídlo:  Povoda 302, 929 01 Povoda
kontakt s kupujúcimi
emailová adresa info@gumywebshop.sk
telefón +421 905 30 40 51
Otváracie hodiny zákazníckeho centra:
Pondelok-Piatok: od 8:00 – do 17:00
Sobota: 08:00 – 12:00

 Bank spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., č. účtu: SK77 0900 0000 0051 2694 1474

3. Základné ustanovenia
3.1. Na VOP, na vzťahy neupravené VOP sa vzťahuje slovenské právo, predovšetkým
• zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
• zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
• zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len živnostenský zákon),
• zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),
• zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),
• zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
3.2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webstránke. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Zmeny poskytovateľ sprístupní najneskôr 11 dní pred ich účinnosťou na webstránke poskytovateľa. Kupujúci, to aj nezaregistrovaní, súhlasia s podmienkami VOP, zároveň vyhlasujú, že s ustanoveniami VOP boli oboznámení, tie kupujúcich zaväzujú.
3.3. Poskytovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva v súvisloti s webshopom, prezentovaným obsahom a prevádzkovaním webshopu. Použitie a kopírovanie všetkých materiálov vrátanie fotografií a textov je možné len so súhlasom autora a v súlade s platnou právnou úpravou. Porušenie autorského práva trestné.
4. Tovar a služby
4.1.Prezentovaný tovar na webstránke poskytovateľa je možné objednať výlučne elektronicky. Cena tovaru sa uvádza v eurách spolu so zákonnou výškou DPH. Cena doručenia v cene tovaru nie je zahrnutá, tá sa účtuje v súlade s cenou prepravy podľa článku 7. VOP. Náklady za balenie sú zahrnuté v cene tovaru.
4.2. Tovar prezentovaný na webstránke poskytovateľa je riadne označený. Ilustrácia tovaru sa môže líšiť od skutočného tovaru. Poskytovateľ nezodpovedá za odlišnosti medzi ilustráciou a podobou skutočného tovaru.
4.3. V prípade vyskytnutia chýb pri označení tovaru vrátane ceny tovaru na webstránke, poskytovateľ si vyhradzuje právo na opravu a korekciu vád. V takomto prípade poskytovateľ bezodkladne informuje kupujúceho o novom označení tovaru. Následne môže kupujúci opakovane objednávku potvrdiť alebo od objednávky odstúpiť.
4.4. V prípade zavedenia akčnej ceny tovaru, poskytovateľ informuje kupujúceho o podmienkach akcie a jej časovom rozsahu.
5. Objednanie tovaru
5.1. Tovar si môže kupujúci cez webstránku objednať aj bez registrácie. Kupujúci sa môže zaregistrovať cez používateľský účet, vytvorením nového účtu, zadaním používateľského mena, emailovej adresy a hesla, ktorými údajmi sa prihlási na svoj účet.
5.2. Poradie úkonov kupujúceho pri platnej objednávky tovaru
• kupujúci si označí tovar a množstvo tovaru, ktorý chce objednať
• kupujúci presunie objednávku kliknutím na „DO KOŠÍKA“. Kliknutím na „Košík“ si kupujúci môže prezrieť jeho obsah, stav a množstvo objednávky
• po kontrole množstva objednaného tovaru kliknutím na  „X“ môže tovar z nákupného košíka odstrániť
• kliknutím na „POKLADŇA“ kupujúci zadá nasledovné údaje
informácie o zákazníkovi
emailová adresa
adresa doručenia /meno, priezvisko, spoločnosť, ulica, mesto, PSČ, telefónne číslo/
fakturačné údaje
• kupujúci zadá spôsob doručenia s výpočtom nákladov na dopravu a spôsob platby

8. Odstúpenie od vybavenej objednávky /zmluvy/
8.1. Kupujúci je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky /zmluvy/ do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru a objednaný tovar môže zaslať späť poskytovateľovi. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

8.2. Tovar na vrátenie musí byť

a) nepoškodený
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie)
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe

8.3. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 8.1. VOP, je povinný

a) kontaktovať poskytovateľa so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu poskytovateľa – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (poskytovateľ neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, prípadne poistenie)

8.4. Po splnení podmienok podľa bodov 8.2 a 8.3 VOP a po obdržaní vráteného tovaru je poskytovateľ povinný

a) prevziať vrátený tovar
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem nákladov s vrátením tovaru

8.5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 8.2 a 8.3 VOP nebude poskytovateľ akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený naspäť na náklady kupujúceho.
8.6. S odstúpením od zmluvy ďalšie náklady nie sú spojené, poskytovateľovi ale vznikne nárok na náhradu škody z dôvodu použitia tovaru proti účelu.
8.7. Poskytovateľ zabezpečuje ochranu spotrebiteľa v postupe na uplatnenie jeho práva na odstúpenie od zmluvy a poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy: link
PneuNet, s.r.o.
IČO:  50722182 IČ DPH: SK2120439574
Sídlo:  ulica biksupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda – Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar : …………..
– Dátum objednania a dátum prijatia…………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa …………..
– Adresa spotrebiteľa …………..
– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..

10. Všeobecné ustanovenia
10.1. Poskytovateľ je pri vykonávaní činnosti oprávnený využiť služby tretej osoby. Za protiprávne konanie takejto tretej osoby poskytovateľ zodpovedný sám.
10.2. Na neplatné a neúčinné ustanovenia VOP a zmluvy sa neprihliada, pričom ostatné ustanovenia VOP a zmluvy zostávajú v platnosti.
10.3. Neuplatnenie práva poskytovateľom neznamená vzdania sa práva. Vzdanie sa práva je platné iba písomným vyhlásením poskytovateľa.
10.4.  Sporné prípady sa zmluvné strany pokúsia urovnať mierom.

Ochrana osobných údajov
PneuNet, s.r.o. ako poskytovateľ a prevádzkovateľ na ochranu osobných údajov kladie veľký dôraz, zároveň garantuje, že kupujúcim poskytnuté osobné údaje nevyhnutné pre dodanie tovaru sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim v súlade s VOP a v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a okrem prepravcu a poskytovateľa webového serveru nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám.
Registráciou kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o marketingových informáciách od poskytovateľa.
S osobnými údajmi poskytovateľ pracuje iba v rozsahu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Kupujúci objednávkou tovaru na webstránke poskytovateľa prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a vyúčtovania. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na písomnú žiadosť kupujúceho kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Poskytovateľ spracúva nasledovné kontaktné údaje kupujúcich a údaje na doručenie.
• meno a priezvisko kupujúceho ako príjemcu tovaru – právnická osoba obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH
• adresa doručenia
• telefónne číslo
• e-mailová adresa
V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať objednávku kupujúceho. Získané osobné údaje nie sú zverejnené.
Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že poskytovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať poskytovateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.
Podľa zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom poskytovateľ spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Sekretariát úradu
Tel. +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Fax +421 /2/ 3231 3234

Cookies
„Táto webstránka používa cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním – viac informácií tu“

Poskytovateľ informuje užívateľa o používaní cookies. Užívaním webstránky udelujete súhlas s používaním cookies. Webstránka cookies uchováva pri vyplnení a zapamätaní údajov z formulára a košíka pri objednávke tovaru, pri prehrávaní multimediálneho obsahu, v rámci like-ovania a zdieľania obsahu a pri autentifikovaní registrovaného užívateľa.
Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ako používame súbory cookie
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a údajov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.